Συναινετικά Διαζύγια (Εξπρές) στην Κύπρο

A Georgiou Law Office

Συναινετικά Διαζύγια (Εξπρές) στην Κύπρο

Συναινετικά Διαζύγια (Εξπρές) στην Κύπρο

Τον Δεκέμβρη του 2022 εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η προσθήκη ενός νέου τρόπου λύσης γάμου, το συναινετικό διαζύγιο. Συγκεκριμένα, εκδίδεται πλέον διαζύγιο χωρίς να απαιτείται να εκδοθεί εναντίον ενός από τους διαδίκους. Τα συναινετικά διαζύγια ενισχύουν περαιτέρω τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα του δικαίου και επιταχύνονται οι διαδικασίες προς εξοικονόμηση του δικαστικού χρόνου.

Βάσει του Άρθρου 27 οι λόγοι διαζυγίου είναι οι ακόλουθοι:

(α) Όταν οι μεταξύ των συζύγων σχέσεις έχουν κλονισθεί ισχυρά για λόγο ο οποίος αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο (2) συζύγων σε τέτοιο βαθμό, ώστε βάσιμα να είναι αφόρητη η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης για τον ενάγοντα:

Νοείται ότι, εκτός εάν ο εναγόμενος αποδείξει το αντίθετο, οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων τεκμαίρεται ότι έχουν κλονισθεί και είναι αφόρητη για τον ενάγοντα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης για λόγο ο οποίος αφορά το πρόσωπο του εναγόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), σε περίπτωση διγαμίας, μοιχείας ή εγκατάλειψης του ενάγοντα, ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο ή άσκησης βίας εναντίον του ή εναντίον τέκνου από τον εναγόμενο, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο “βία” από τις διατάξεις του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου∙

(β) όταν οι μεταξύ των συζύγων σχέσεις έχουν αμάχητα κλονισθεί λόγω του ότι βρίσκονται σε διάσταση επί δύο (2) τουλάχιστον χρόνια:

Νοείται ότι, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου διάστασης δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές οι οποίες έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους και οι οποίες στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν τους τρεις (3) μήνες·

(γ) όταν οι μεταξύ των συζύγων σχέσεις έχουν αμάχητα κλονισθεί λόγω του ότι οι σύζυγοι με ελεύθερη και ανεπηρέαστη βούληση συναινούν από κοινού όπως ο γάμος τους λυθεί με αίτηση για συναινετική λύση του γάμου:

Νοείται ότι, η αίτηση δύναται να καταχωρισθεί από κοινού ή από τον ένα εκ των δύο (2) συζύγων τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά από την τέλεση του γάμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η συναίνεση των συζύγων δηλώνεται ενώπιον του Δικαστηρίου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ανήλικα τέκνα, το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση για λύση του γάμου κατά την εν λόγω συνεδρία, εφόσον οι σύζυγοι έχουν καταχωρίσει στο Δικαστήριο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, η οποία ρυθμίζει ζητήματα επιμέλειας τέκνων ή επικοινωνίας με αυτά, ή αίτηση με την οποία ζητείται από το Δικαστήριο η έκδοση εκ συμφώνου απόφασης για τα εν λόγω ζητήματα, η οποία και εκδίδεται στην ίδια συνεδρία·

(δ) λόγω αλλαγής φύλου του εναγόμενου ή του ενάγοντα· και

(ε) λόγω αφάνειας του άλλου συζύγου.

(2) Ο θάνατος του ενός εκ των δύο (2) συζύγων επιφέρει λύση του γάμου.

Συνεπώς βάσει του άρθρου 27 (1γ) παρέχεται πλέον η δυνατότητα  να υποβληθεί από κοινού αίτηση νοουμένου ότι ο γάμος έχει τουλάχιστον 6 μήνες βιωσιμότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι να ρυθμιστούν προγενέστερα τα ζητήματα γονικής μέριμνας και επικοινωνίας των παιδιών. Μπορεί να προσκομιστεί διάταγμα που να λέει ότι ρυθμίστηκαν αυτά τα ζητήματα και να αιτηθούν για την έκδοση και παραλαβή του διαζυγίου. Μπορούν επίσης να καταχωρίσουν την ίδια μέρα την αίτηση, να δηλώσουν ενώπιον του δικαστή ότι έχουν συμφωνηθεί και τα επιμέρους ζητήματα και τότε να εκδοθεί το διαζύγιο. Η υποχρεωτικότητα αποτελεί ένα κίνητρο για τους γονείς να λύσουν τις διαφωνίες τους αναφορικά με τα παιδιά τους.

Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός τα στάδια για την έκδοση διαζυγίου είναι τρία:

  1. Αποστέλλει ο ενδιαφερόμενος τη γνωστοποίηση πρόθεσης για καταχώριση αίτησης λύσης γάμου προς την Μητρόπολη
  2. Καταχωρείται η αίτηση διαζυγίου και
  3. Εκδίδεται η απόφαση από το Οικογενειακό Δικαστήριο,

Ο χρόνος για έκδοση διαζυγίου έχει μειωθεί δραστικά καθότι πλέον δεν απαιτείται να περάσουν 3 μήνες αλλά 6 βδομάδες από την αποστολή γνωστοποίησης προς την Μητρόπολη.

Αν ο γάμος είναι πολιτικός τα στάδια για την έκδοση διαζυγίου είναι δυο:

  1. Καταχωρείται η αίτηση διαζυγίου και
  2. Εκδίδεται η απόφαση από το Οικογενειακό Δικαστήριο,

 

Το πιο πάνω άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ανδριανή Χαριλάου  στο andriani@ageorgioulaw.com ή τον κύριο Απόστολο Γεωργίου στο apostolos@ageorgioulaw.com ή τηλεφωνικά εις το 25363471

Μπορείτε να επισκεφθείτε την κεντρική μας σελίδα που αφορά Οικογενειακό Δίκαιο Εδώ.

To find out more information, visit their website: https://ageorgioulaw.com

Contact Us – Inquiries for Συναινετικά Διαζύγια (Εξπρές) στην Κύπρο

Contact us at info@ageorgioulaw.com and one of our legal experts answer all your inquiries regarding Συναινετικά Διαζύγια (Εξπρές) στην Κύπρο

 Visit: ageorgioulaw.com

Do not hesitate to contact us for a free, confidential consultation by phone, email or through the contact form below:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *